Aanmelden

We trachten zoveel mogelijk vanop afstand te organiseren.

Hoe gaat u te werk?

  1. U vult op onze website het online pdf-formulier in. (dit formulier kan u hier terugvinden (binnenkort!))
  2. U belt naar de school en aan de hand van uw ingevulde gegevens plaatsen wij u op onze aanmeldingslijst. U krijgt een nummer op onze aanmeldingslijst dat gekoppeld wordt aan een uur en datum. Dit volgnummer geeft u recht op een definitieve inschrijving.
    U kan hiervoor met ons leerlingensecretariaat (03 664 23 55) bellen.

De wetgever acht een inschrijving pas definitief nadat u als ouder zich akkoord verklaarde met het opvoedingsproject van de school en met het schoolreglement.
Ons opvoedingsproject en schoolreglement zijn op onze website raadpleegbaar.

Voor alle duidelijkheid melden wij u dat uw inschrijving pas het statuut van definitieve inschrijving krijgt op het ogenblik dat het attest of getuigschrift dat toegang verleent tot het ingeschreven leerjaar in ons bezit is. Het departement onderwijs te Brussel legt ons dit op.