Inschrijven 2de tot 6de jaar

Ouders die hun kinderen wensen in te schrijven voor het tweede tot en met het zesde jaar kunnen op de school terecht tijdens de openingsuren vanaf maandag 15 april 2024.

Om de inschrijving op school vlotter te laten verlopen, dat wil zeggen met minder wachttijden, hebben we volgende werkwijze ingevoerd. Bovendien is de kans op fouten in uw gegevens aanzienlijk kleiner. Je kan de gegevens rustig bij elkaar sprokkelen en invoeren.

Hoe gaat u te werk?

  1. U vult op onze website het online inschrijvingsformulier in vanaf 15 april. (De knop verschijnt tijdig hierboven.)
  2. U belt naar de school en aan de hand van uw ingevulde gegevens plaatsen wij u op onze aanmeldingslijst. U krijgt een nummer op onze aanmeldingslijst dat gekoppeld wordt aan een uur en datum. Dit volgnummer geeft u recht op een inschrijving.
    U kan hiervoor met ons leerlingensecretariaat (03 664 23 55) bellen tijdens de openingsuren van onze school.
  3. Eind juni, begin juli volgt dan een intake gesprek op school.

De wetgever acht een inschrijving pas definitief nadat u als ouder zich akkoord verklaarde met het opvoedingsproject van de school en met het schoolreglement.
Ons opvoedingsproject en schoolreglement zijn op onze website raadpleegbaar.

Voor alle duidelijkheid melden wij u dat uw inschrijving pas het statuut van definitieve inschrijving krijgt op het ogenblik dat het attest of getuigschrift dat toegang verleent tot het ingeschreven leerjaar in ons bezit is. Het departement onderwijs te Brussel legt ons dit op.