Aanmelden

Omwille van corona trachten we zoveel mogelijk vanop afstand te organiseren.

Hoe gaat u te werk?

 1. U vult op onze website het online pdf-formulier in. (dit formulier kan u hier terugvinden)
 2. U belt naar de school en aan de hand van uw ingevulde gegevens plaatsen wij u op onze aanmeldingslijst. U krijgt een nummer op onze aanmeldingslijst dat gekoppeld wordt aan een uur en datum. Dit volgnummer geeft u recht op een definitieve inschrijving.
  U kan hiervoor met ons leerlingensecretariaat (03 664 23 55) bellen op volgende momenten:

  Maandag 1 maart 2021 van 9.00u tot 20.00u.
  Woensdag 3 maar 2021 van 9.00u tot 16.00u.
  Zaterdag 6 maart 2021 van 10.00u tot 16.00u.

  Aanmeldingen vanaf 8 maart zijn steeds telefonisch mogelijk tijdens de schooluren.
 1. Vanaf 24 april 2021 wordt u door ons gecontacteerd om uw aanmelding om te zetten in een inschrijving. U wordt uitgenodigd op de school, onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen, om die inschrijving te ondertekenen en uw akkoord te geven over ons opvoedingsproject en ons schoolreglement.

De wetgever acht een inschrijving pas definitief nadat u als ouder zich akkoord verklaarde met het opvoedingsproject van de school en met het schoolreglement.
Ons opvoedingsproject en schoolreglement zijn op onze website raadpleegbaar.

Voor alle duidelijkheid melden wij u dat uw inschrijving pas het statuut van definitieve inschrijving krijgt op het ogenblik dat het attest of getuigschrift dat toegang verleent tot het ingeschreven leerjaar in ons bezit is. Het departement onderwijs te Brussel legt ons dit op.