Gebruiks- en Algemene Voorwaarden

De schoolwinkel wordt beheerd door:

VZW Scholen van de Zusters van Berlaar – Kapellen / Afdeling MSI,
Engelselei 8,
2950 Kapellen
ondernemingsnummer 0409.858.751
(hierna de “school”, “wij” of “ons”).

Door het gebruik van de schoolwinkel krijgt u (hierna: de “Gebruiker” of “u”) toegang tot de
diensten die worden aangeboden door onze school.
Het gebruik van de schoolwinkel is onderhevig aan specifieke gebruiks- en algemene
voorwaarden, zoals hierin beschreven (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”). De
Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. U kan de meest recente
versie steeds op de website terugvinden.
U zal gevraagd worden om de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden, na deze aandachtig te
hebben gelezen, goed te keuren. Dit bij een eerste inlog en telkens wanneer de
Gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd.
Indien u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden kan u helaas geen gebruik (meer)
maken van de schoolwinkel.
De bescherming van uw persoonsgegevens die worden verwerkt bij het gebruik van de
schoolwinkel is onderworpen aan een aparte Privacyverklaring. Deze Gebruiksvoorwaarden
en de Privacyverklaring vormen een geheel en moeten samen worden gelezen.

Garantie en verantwoordelijkheid van de gebruiker
Als gebruiker kan u een profiel aanmaken. Uw profiel als gebruiker is persoonlijk en mag
niet worden doorgegeven of gebruikt door een andere persoon dan de gebruiker.


Beschrijving van de functionaliteiten en diensten van de schoolwinkel
U kan via de schoolwinkel producten en diensten aankopen aangeboden door de school
De schoolwinkel biedt gebruikers de mogelijkheid om aan de school gerelateerde
producten (zoals bijvoorbeeld kledij) of diensten (zoals sponsoring goede doelen met name Race van de Gouden Roepie) online aan te
kopen.


Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief alle verplicht door de gebruiker te
dragen taksen of belastingen.
Er worden geen extra reservatie- of administratieve kosten aangerekend.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten/diensten zoals het woordelijk wordt
omschreven.


Aanbod
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van
het aanbod door de gebruiker mogelijk te maken. Als de school gebruik maakt van
afbeeldingen zijn deze decoratief bedoeld en kunnen deze elementen bevatten die niet
inbegrepen zijn in de prijs. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod
binden de school niet.
Wanneer de gebruiker specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur,
beschikbaarheid, of leveringstermijn, verzoeken wij de gebruiker om vooraf contact op te
nemen met ons secretariaat via info@matersalvatoris.be
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast
of ingetrokken door de school. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het
niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur
heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Bestelde en niet tijdig afgehaalde voedingswaren zullen volgens de geldende HACCP regel
worden vernietigd en kunnen geen aanleiding geven tot een terugbetaling.
Voor de bestelling van voedingswaren geldt een strikt tijdschema.


Betaling
Voor de betaling van de geselecteerde producten wordt de gebruiker doorgestuurd naar de
website van Mollie.
Na betaling ontvangt de gebruiker een e-mail met een bevestiging van de bestelling en
betaling. Deze e-mail geldt als aankoopbewijs en dient steeds getoond te worden bij
afhaling.
De school is steeds gerechtigd een bestelling te weigeren.
Bij niet-betaling is de bestelling ongeldig, werden de producten niet aangekocht door de
gebruiker en kan de gebruiker de producten niet komen afhalen.


Levering en uitvoering van de overeenkomst
Indien van toepassing, vindt de gebruiker in de bovenvermelde bevestigingsmail meer
informatie over de plaats waar en het tijdstip waarop de bestelde producten kunnen worden
afgehaald. Deze e-mail geldt als aankoopbewijs en dient steeds getoond te worden bij
afhaling.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere
tekortkoming bij de afhaling, moeten door de gebruiker onverwijld worden gemeld aan de
school.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de gebruiker vanaf hij (of een door
hem aangewezen derde partij) de producten fysiek in bezit heeft gekregen.


Herroepingsrecht
De gebruiker heeft het recht om zonder opgave van redenen de aankoop te herroepen
binnen een termijn van 14 kalenderdagen volgend op de afhaling van de producten, voor
zover de producten vergezeld zijn van de originele verpakking en niet werden gebruikt. Dit
recht geldt niet voor de bestelling van voedingswaren.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de gebruiker de school (zie hierna “Contact”)
op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen en dit voordat de
herroepingstermijn is verstreken.
Indien de gebruiker de overeenkomst herroept, zal de school alle tot op dat moment van
de gebruiker ontvangen betalingen, aan de gebruiker terugbetalen. De School mag hiermee
wachten tot de producten terugbezorgd zijn.


Garantie
De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde
product wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het product.
De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de afhaling van het product door de
consument.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de gebruiker een aankoopbewijs kunnen
voorleggen.
De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken,
valpartijen, gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het
niet naleven van de was-instructies, aanpassingen of wijzigingen aan het product,
hardhandig gebruik of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Intellectuele eigendom
De schoolwinkel werd ontwikkeld en is eigendom van de school.
U begrijpt en aanvaardt dat de schoolwinkel volledig en exclusief eigendom is van de school met
inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, waarvan u de geldigheid niet betwist.
Als gebruiker geniet U van een niet-exclusief, niet overdraagbaar recht tot toegang en
persoonlijk gebruik van de schoolwinkel op voorwaarde dat U volledig aan de bepalingen van
deze Gebruiksvoorwaarden voldoet.
Behoudens schriftelijk toestemming van de school mag u nooit op geen enkele wijze de
schoolwinkel, haar inhoud of andere bestanddelen, gedeeltelijk of volledig, rechtstreeks of
onrechtstreeks, wijzigen, kopiëren of ter beschikking stellen aan derden.


Beperking van garanties en aansprakelijkheid / Vrijwaring
Behoudens in geval van schade voortvloeiend uit bedrog, opzet of grove schuld van de
school, zullen de school, en hun bestuurders, personeel, (hierna gezamenlijk hun “aangestelden”)
niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele
of gevolgschade.
U begrijpt en aanvaardt dat u de school, en hun aangestelden vrijwaart van alle
vorderingen tot aansprakelijkheid, schade en/of kosten voortkomende uit uw onrechtmatig
gebruik van de schoolwinkel of het op een andere manier schenden van deze
Gebruiksvoorwaarden.

Wijziging en beëindiging
We behouden ons het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden steeds te wijzigen en de
wijzigingen steeds op de website weer te geven.
De gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd op 14 februari 2022.
Bij wijziging van de Gebruiksvoorwaarden zal U opnieuw gevraagd worden om deze te
aanvaarden. U heeft steeds recht om uw profiel te beëindigen met onmiddellijke ingang.
Onverminderd haar andere rechten, behoudt de School zich steeds het recht voor om, op
elk ogenblik en voor om het even welke reden, zonder enige schadevergoeding of
voorafgaande opzeg, uw profiel stop te zetten en uw toegang en verder gebruik van de
schoolwinkel niet langer toe te laten.


Toepasselijk recht, contact en bevoegde rechtbank
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
Ingeval uw klacht niet minnelijk zou kunnen opgelost worden, zal de rechtbank te Antwerpen
bevoegd zijn om te oordelen over elke betwisting over de interpretatie of toepassing van
deze Gebruiksvoorwaarden.


Contact
Alle vragen inzake het gebruik van de schoolwinkel kunnen worden gericht tot het secretariaat
bereikbaar tijdens de schooluren op het telefoonnummer 03 664 23 55 of via e-mail op
info@matersalvatoris.be