Leerlingbegeleiding

Titularissen

De klastitularis is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen. Bij haar of hem kunnen zij in de loop van het schooljaar altijd terecht met vragen, problemen in verband met de studie of de persoonlijke situatie. De klasleraar volgt elke leerling van haar of zijn klas van zeer nabij op en schrijft hun rapport. Zij of hij is dan ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas. Een gesprek in volle vertrouwen kan soms wonderen verrichten. Indien nodig zal de titularis de leerling doorverwijzen naar iemand van het zorgteam.

Vakleerkrachten

Het spreekt voor zich dat alle leerkrachten betrokken zijn bij de leerlingenbegeleiding. De vakleerkrachten volgen niet alleen de leerprestaties van hun leerlingen van nabij, maar hebben ook oog voor het welbevinden van elke leerling. Ze geven hen ook nuttige, vakgebonden studietips.

Remediëring

Door regelmatig te toetsen kan een leraar bepalen of voor een leerling remediëring noodzakelijk is. Via een berichtje in de planningsagenda, dat door de ouders moet worden ondertekend, of een bericht via smartschool wordt meegedeeld wanneer zij of hij moet nablijven voor remediëring. Dit mag niet worden beschouwd als een straf, maar als een hulp bij de studie.

Een leerkracht kan een leerling om verschillende redenen uitnodigen: de leerstof werd onvoldoende begrepen, een les werd gemist wegens verantwoorde afwezigheid,… Ondervindt de leerling zelf dat een remediëring wenselijk is, dan kan hij/zij dit steeds vragen aan de vakleraar.

Sommige vakleerkrachten geven ook remediërings- of inhaallessen tijdens de middag voor eigen en andere leerlingen.

Leerzorg

Leerlingen met een leerprobleem (dyslexie, dyscalculie, ADHD, enz.) krijgen indien nodig een begeleidingsplan. Dit wordt opgesteld in samenspraak met de ouders, de betrokken leerling, de zorgcoördinator, de klastitularis en eventuele externe begeleiding. Ouders kunnen hiervoor contact opnemen met de zorgcoördinator of de klastitularis.

Bij de leerkrachten ‘leren leren’ kunnen de leerlingen terecht als ze studie- en leerproblemen ervaren. Zij helpen hen bij het vinden van de juiste studiemethode of het opstellen van een studieplanning.

Leerlingen met socio-emotionele problemen kunnen dan weer terecht bij de zorgleerkrachten.

Ondersteuningsnetwerk

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk VOKAN. Zij ondersteunen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften bij ASS, dyspraxie, gehoorproblemen, enz. Ondersteuningsvragen worden door de school voorgelegd aan het ondersteuningsteam tijdens het wekelijks overleg. Ouders kunnen voor meer informatie terecht op www.vokan.be of bij de zorgcoördinatoren van de school.

CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) geeft psychische, medische en sociale begeleiding. Het verstrekt tevens informatie en documentatie over studierichtingen en beroepsmogelijkheden. Onze leerlingen worden begeleid door ‘Vrij CLB Voor- en Noorderkempen’, De Zwaan 28, 2930 Brasschaat, tel.: 03 651 88 85. Meer info vindt u op: https://www.vclbvnk.be/
Ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen met het CLB, of de zorgvraag kan worden voorgelegd door de school op het tweewekelijkse zorg-overleg met het CLB.

Schoolloopbaanbegeleiding

In het eerste, tweede, vierde en zesde jaar worden de leerlingen begeleid in hun studiekeuze. Zowel voor de leerlingen als voor de ouders worden infosessies georganiseerd.

Peter-meterproject

Met veel enthousiasme en energie zetten de leerlingen van de 3de graad zich in voor de opvang van de eerstejaars op onze school. Bij de start van het schooljaar maakt elke leerling van het eerste jaar kennis met een leerling uit het 6de (of 5de ) jaar die zich gedurende het schooljaar over hem of haar zal ontfermen. Deze peters en meters zijn een aanspreekpunt voor de jongsten en kunnen hen wegwijs maken op onze school.