Onze visie

Op onze school geloven wij dat een sterke begeleiding en ondersteuning van de leerlingen in hun leerproces én hun persoonlijke ontwikkeling een erg waardevol gegeven is. Wij werken dan ook steeds vanuit de volgende 4 kernwaarden.

TALENTONTWIKKELING
#groeien

Wij geloven in de talenten van elke leerling. Wij willen een school zijn die kansen geeft om talent te laten rijpen en te laten ontwikkelen. Wij geloven dat elke leerling uniek is, met zijn of haar mogelijkheden en beperkingen.

We coachen elke leerling in motivatie, interesse en capaciteiten. Wij geloven in de inspirerende kracht van die positieve coaching. We stimuleren de talenten van leerlingen bewust, met het oog op hun toekomst.

BETROKKENHEID
#samenwerken

Wij geloven in ieders oprechte betrokkenheid, die de basis vormt voor het leren en de zelfontplooiing. Onze school is bij uitstek een oefenplaats voor samen leven en samen werken. We stimuleren de leerlingen, leerkrachten en ouders om samen te bouwen aan een schoolcultuur van participatie, actieve inzet en solidariteit.

We scheppen een warm en hartelijk klimaat waarin leerlingen zich aanvaard voelen en verantwoordelijkheid opnemen. We leren leerlingen respectvol en bewust omgaan met zichzelf, met anderen en met het ecologisch leefmilieu waar we deel van uitmaken.

WELBEVINDEN
#goedvoelen

Wij geloven dat iedereen zichzelf mag zijn in relatie met anderen. Wij werken voortdurend aan een schoolklimaat waar iedereen zich goed en gewaardeerd voelt. Wij geloven dat het leerproces en de ontwikkeling van elke leerling de beste kansen op succes hebben in een rustige en veilige leef- en leeromgeving.

We werken samen aan een sfeer van respect en hartelijkheid, geborgenheid en aanmoediging. We bemoedigen en steunen onze leerlingen, leerkrachten en ouders. We begeleiden jongeren bij de levenslange zoektocht naar diepmenselijke waarden in onze samenleving. Zij hebben nood aan zingeving in hun leven.

DURF
#durven

Wij geloven dat elke leerling zelf zijn leerproces in handen durft nemen. De leerkracht leidt waar het nodig is en begeleidt waar het kan. Mogelijk zoeken we samen naar redelijke aanpassingen in het begeleidingstraject. We dagen onze leerlingen uit om zich actief in te zetten, te onderzoeken en te durven ondernemen.

We vernieuwen onze didactiek en leermiddelen als die vernieuwing een meerwaarde biedt en de kwaliteit van het lesgeven en het schoolleven ondersteunt. Zo kunnen jongeren groeien in een leerproces dat aansluit bij hun dagelijkse realiteit. Op die manier dragen we zorg voor een toekomstgericht onderwijs.