Schoolparticipatie

Schoolparticipatie

Inspraak op school zorgt voor meer leefkwaliteit. Iedereen op school wordt er beter van. Daarom proberen we de leerlingen en de ouders steeds zo goed mogelijk te informeren over schoolzaken. Zo kunnen zij hun mening vormen en kiezen hoe zij wensen te participeren: via de leerlingenraad of de ouderraad, tijdens een klasgesprek, een oudercontact, bij de klastitularis, in een persoonlijk gesprek met de leerlingenbegeleider of de directie.

Leerlingenraad

De leerlingenraad staat elk jaar weer paraat om de leerlingen actief te betrekken bij het schoolgebeuren. Leerlingen zijn vaak begaan met wat er gebeurt op school en willen graag hun mening delen of nieuwe ideeën uitwerken. 
Misschien ben jij ook wel zo iemand, en dan is de leerlingenraad de perfecte plek voor jou! 

In de leerlingenraad brengen we alle meningen op een goede manier samen en gaan ermee aan de slag. Dan verdelen we het werk naargelang interesses of werkdruk. Zo analyseerde bijvoorbeeld een werkgroep een enquête over de snackautomaat op de speelplaats en gaven we feedback over de plannen voor onze nieuwe speelplaats. Ook het nieuwe schoollogo werd gerealiseerd na erg veel inspraak van de leerlingenraad.

Als je dus graag mee denkt en mee beslist over het reilen en zeilen op school, zien we je graag terug in de leerlingenraad.

Ouderraad

De ouderraad is een gemotiveerde groep ouders die meedenkt en samenwerkt met de school. Een optimale begeleiding en opvoeding van onze kinderen is enkel mogelijk indien ouders en school elkaar goed kennen en waarderen. Daarom wil onze ouderraad enerzijds de werking van de school ondersteunen en anderzijds alle ouders zo nauw mogelijk bij het schoolleven betrekken.

De belangrijkste doelstelling is dan ook te zorgen voor een goede samenwerking en een vlotte communicatie tussen school en ouders. De sfeer van openheid en dialoog dragen we hoog in het vaandel. Wederzijds respect en vertrouwen vormen de fundamenten van die samenwerking. Zo creëren we een partnerschap in het belang van de leerlingen en bevorderen we het welbevinden en de leerwinst op school.

De ouderraad vergadert één keer per maand met de schooldirectie over het leren en leven in en rond de school. Tijdens deze vergaderingen worden allerlei schoolgerelateerde onderwerpen (drugspreventie, leren leren, pestgedrag, schoolonkosten, schooluitstappen, …) behandeld en worden verschillende activiteiten voorbereid, geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.

Informatieve, educatieve en ontspannende activiteiten georganiseerd door de ouderraad:

  • oktober: Dag van de leerkracht
  • november: speculaas- en marsepeinverkoop
  • februari – maart: thematische infoavond voor ouders
  • april: opendeurdag
  • mei: Race van de Gouden Roepie
  • juni: proclamatie zesdejaars

U kan de leden van de schoolraad steeds bereiken op volgend e-mailadres: ouderraad@matersalvatoris.be of via de school.

De ouderraad van Mater Salvatoris wacht op uw creativiteit, uw frisse ideeën én uw positieve inbreng, want de verantwoordelijkheid van ouders stopt niet aan de schoolpoort!

Schoolraad

De schoolraad is een adviesorgaan dat wordt samengesteld voor een periode van 4 jaar.

Ze wordt voorgezeten door de directeur en bestaat verder uit vertegenwoordigers van:

– de ouders: 3 afgevaardigden uit de ouderraad

– de leerlingen: 3 afgevaardigden uit de leerlingenraad

– het personeel: 3 afgevaardigden uit de pedagogische raad

– de lokale gemeenschap: 3 vertegenwoordigers uit de schoolomgeving

– het schoolbestuur: een afgevaardigde van het schoolbestuur

De leden vergaderen 3 tot 4 keer per schooljaar over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. Denk hierbij aan het studieaanbod, het schoolreglement, de vaststellingen van de criteria voor de verdeling van lestijden, welzijn en veiligheid op school, infrastructuurwerken en het schoolwerkplan. De schoolraad heeft naast adviesrecht ook informatierecht. De directie en het schoolbestuur hebben de plicht om de leden te informeren.